Karate – Kata

Sanchin Kata

Tensho Kata

Seiyunchin Kata

Sanseru Kata

 

Seisan Kata

Shisochin Kata